Administratiekantoor ARO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Administratiekantoor ARO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Wij bewaren uw gegevens maximaal 12 jaar.

Daarnaast verwerken wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • De (financiële) informatie die u ons heeft verstrekt voor het uitvoeren van de door u aan ons gevraagde fiscale en administratieve werkzaamheden.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de werkzaamheden die met u zijn overeengekomen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij delen uw persoonsgegevens met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken. Hiermee wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd. Administratiekantoor ARO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden met uw toestemming verstrekt aan de Belastingdienst. Voor het verwerken van uw gegevens gebruiken wij de volgende (software) systemen:

 • Minox B.V. (voor het factureren, de boekhouding en het registreren van uw persoonsgegevens)
 • Reed Business B.V. (voor het opstellen en indienen van de belastingaangifte(n) en de eventuele aanslagcontrole)
 • Loon Salarissoftware B.V. (voor de loonadministratie van het personeel en het indienen vanloonheffings- en pensioenaangiften)
 • Radar software (CRM-systeem, verzamelen en bewaren van NAW-gegevens, e-mail correspondentie etc.)
 • Infine Software (opstellen van  rapporten, zoals jaarrekening en prognoses)
 • Onze e-mail database in Microsoft Office 365

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor ARO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@administratiekantooraro.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Administratiekantoor ARO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@administratiekantooraro.nl

Mocht u vragen hebben, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 070-3156050 of per e-mail via info@administratiekantooraro.nl

Contactgegevens:

Administratiekantoor ARO
Jacob Mosselstraat 35
2595 RE Den Haag
+31 (0)70 3156050

info@administratiekantooraro.nl